logo-mini

shutterstock_122688160
آزادی هر کس حق دارد که از زندگی، آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشد.
shutterstock_164503736
برابریابنای بشر همه آزاد به دنیا می آیند و در کرامت و حقوق با هم برابرند، همه از موهبت خرد و وجدان برخوردارند و باید با هم برادروار رفتار کنند.
ap
مدارا هر کس در اِعمال حقوق و آزادی های خود فقط مشمولِ محدودیت هاییخوداهد بود که به حکم قانون منحصراً به منظور تأمین شناسایی و احترام لازم به حقوق و آزادی های دیگران و رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاهِ همگانی در یک جامعه ی دموکراتیک مقرر شده باشد.