logo-mini
وبلاگ

اینجا میم نوشته ها است.

  بایگانی برای رونوشت

رو نوشت به اونهایی که می گن من بی ادبم

اگر سخنی شنیدی که در آن آشکارا نام اندام جنسی زن و مرد برده شده، یا روش کامجویی آن دو آمده، فروتنی یا تظاهر به آن، تو را بر این ندارد که صورت بگردانی و روی ترش کنی؛ زیرا نام بردن اندامها مایۀ گناه نیست، بلکه گناه در بی آبرو کردن مردمان، دروغگویی و یاوه […]

بیشتر بخواند