حق بیمه پیمان یا مقاطعه کاران چیست؟

قراردادهایی که از نوع پیمانکاری باشند، پیمانکار با درصدی از قرارداد را به تامین اجتماعی به عنوان حق بیمه پیمان پرداخت نماید.

ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی
در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه باشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار ‌را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌ کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون‌ بپردازد.‌ پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه ‌کار از طرف کارفرما موکول بارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. ‌در مورد مقاطعه ‌کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت میکنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.‌هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه ‌کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق ‌دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه ‌کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه‌ ها و موسسات و شرکتهای دولتی -‌ همچنین شهرداریها و اتاق اصناف و موسسات غیردولتی و موسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده میباشند.

تبصره ۱ [الحاقی ۱۳۷۲/۰۲/۲۶]- کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده ۲۹ قانون بیمه‌های اجتماعی سابق مکلفند، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از مقاطعه ‌کاران و‌مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در‌اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه‌ کاران و مهندسین مشاور از‌محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند.
‌میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیأت تجدید نظر موضوع ماده ۴۴ قانون تأمین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد شد.
‌نحوه اجرای تبصره به موجب آیین ‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده۳۸ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۵۴/۰۴/۰۳ در ﻣﻮاردی ﮐـﻪ اﻧﺠـﺎم ﮐـﺎر ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻘﺎﻃﻌـﻪ ﺑـﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﮐـﻪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺧﻮد و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران ﻓﺮﻋﯽ را ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮐﻞ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ۲۸ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻨﺞ درﺻـﺪ ﺑﻬـﺎی ﮐـﻞ ﮐـﺎر و آﺧـﺮﯾﻦ ﻗﺴﻂ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر را ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﺻﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ﻟﺬا اﻧﺠﺎم ﺗﮑـﺎﻟﯿﻒ و ﺗﻌﻬـﺪات ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳـﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن، واﮔﺬارﻧﺪﮔﺎنﮐﺎر و ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران ﻣﺴﺘﻠﺰم اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه ﯾﺎ اﺳﻨﺎد و ﻣـﺪارک واﮔﺬاری ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ از ﺳﻮی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎن و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎتی ﻧﺰد واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن
ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

مبلغ حق بیمه پیما چغدر است؟

به طور خلاصه پیمان ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

  1. عمران
  2. غیرعمرانی

پیمان های عمرانی:

در پیمان های عمرانی بخشی از حق بیمه به عهده پیمانکار بخش دیگر به عهده کارفرما است، که خود به دو دسته تقسیم می شود.

دسته نخست پیمان های عمرانی (پیمانکاری) است که که جمعا ۶.۶ درصد مبلغ قرارداد است که ۵ درصد آن به عهده کارفرما و ۱.۶ درصد به عهده پیمان کار است.

دسته دوم پیمان های مشاوره است که حق پیمان آن جمعا ۱۵.۶ درصد مبلغ قرارداد است که ۱۲ درصد آن به عهده کارفرما و ۳.۶ درصد به عهده پیمانکار است.

پیمان های غیر عمرانی:

در پیمان های غیر عمرانی تمامی حق بیمه قرارداد توسط پیمانکار پرداخت می شود و کارفرما موظف به پرداخت مبلغی نیست.

پیمان های غیر عمرانی به دو دسته کلی تقسیم می شود که هر کدام به چند نام معروف است:

  1. بدون مصالح / دستمزدی / فیزیکی
  2. با مصالح / غیر دستمزدی / مکانیکی

هر پیمان غیر عمرانی ممکن است کلا در دسته اول باشد یا کلا در دسته دوم یا به صورت ترکیبی بخشی در دسته اول بخشی در دسته دوم.

به طور مثال در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻨﻘﯿﺢ و ﺗﻠﺨﯿﺺ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﯿﻤﻪای ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران، پیمانکاران فضای سبز را هفتاد درصد مبلغ قرارداد را با مصالح و سی درصد آن را بدون مصالح در نظر گرفته است.

حق بیمه پیمان قرارداد های بدون مصالح (دستمزدی، فیزیکی):

این قرادادها معمولا مربوط به پیمان هایی می شود که پیمان کار وسایل کار و مصرفی را تامین نمی کند بلکه کارفرما آن را تامین می کند، نمونه شایع این نوع قراردادها، پیمان تامین نیرو است.

حق بیمه این نوع پیمان های تماماً توسط پیمان کار و به مبلغ ۱۶.۶۷ درصد کل مبلغ قرارداد می باشد. (۱۵ درصد بیمه و ۱.۶۷ درصد بیمه بیکاری)

حق بیمه پیمان قردادهای با مصالح (غیردستمزدی، مکانیکی):

این قرادادها معمولا مربوط به پیمانهایی می شود که نیروی انسانی نقش ناچیز در اجرای پیمان دارد و آن چیزی که اصل پیمان را شامل می شود مصالحی است که توسط خود پیمانکار عرضه می کند. در این نوع پیمان کارفرما وسایل و مواد مصرفی را نمی دهد.

حق بیمه این نوع پیمان ها تماماً توسط پیمان کار و به مبلغ ۷.۸ درصد کل مبلغ قرارداد می باشد. (۷ درصد حق بیمه و ۰.۸ درصد بیمه بیکاری)

 

نکته قابل توجه اینکه تمامی مبالغ پرداختی پیمانکار به تامین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان داخل در پیمان اگر با مبلغ حق بیمه پیمان مساوی یا بیشتر بود، پیمانکار مبلغی به عنوان حق بیمه پیمان پرداخت نمی کند و اگر کمتر بود، مبلغ پرداختی از مبلغ بیمه پیمان کسر و مابه تفاوت پرداخت می شود.

 

دو بخشنامه و مصوبه مهم در این زمینه وجود دارد که می توانید آنها را دریافت کنید:

بخشنامه ﺗﻨﻘﯿﺢ و ﺗﻠﺨﯿﺺ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﯿﻤﻪای ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران

مصوبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ شورای عالی تامین اجتماعی

خواهشمندم هرگونه نکته یا پرسش خود را در کامنت ها مطرح نمایید.

پاسخ دهید:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

فوتر سایت