سوء استفاده با تصاویر آنچنانی…

آیا می دانستید!

که اقدام به توزیع یا تماشای فیلم یا تصاویر پرونوگرافی در کامپیوتر های اداری توسط کارمند سازمان بین المللی، سوء استفاده از دارایی ها و اموال سازمان می باشد.

می گویید نه! به پاراگراف ۴ پرونده بریدجمن علیه دبیر کل در داداگاه اداری سازمان ملل به شماره ۲۰۱۱/۰۱۸ مراجعه کنید. +

#از_لحاظ_سوء_استفاده_از_اموال_و_دارایی_ها

اشتراک گذاری